Mythos

Mythos: X-Men (2006)
Mythos: Hulk (2006)

Mythos Ghost Rider (2007)

Mythos Spider-Man (2007)

Mythos Fantastic Four (2007)

Mythos: Captain America (2008)