Creech (I) (Infinity Verlag) (1-3) (1998-1999)
Series No. Date Year Title
Creech 1 Dezember 1998 Todesahnung (Reprint from The Creech #1 (Image Comics))
Creech 2 Januar 1999 Erwachen (Reprint from The Creech #2 (Image Comics))
Creech 3 Februar 1999 Auferstehung (Reprint from The Creech #3 (Image Comics))